In en om St.-Joost januari 2019

Geplaatst: januari 2019

De volgende diensten zijn op:

27-01 10.00 u Ds. van Dongen
10.02 10.00 u. Gezamenlijke dienst met de Federatie. Liturgie Ds. van Opstal Prediking Ds. Kim-Magnee
24-02 10.00 u. Ds. van Opstal Heilig Avondmaal

Vanuit de Opkamer

Nashville verklaring. De kerkenraad van de Evangelisch Lutherse Gemeente Gouda heeft in de dienst van 13 januari openlijk en duidelijk afstand genomen van de Nashville verklaring. Iedereen, van welke gezindte of geaardheid hij of zij ook is, is van harte welkom in onze gemeente. De regenboogvlag hing toen aan de gevel.

• De beide engelen zijn aan de zijmuren bevestigd. In een gezamenlijke ’’engelendienst’’ met de Federatie op 10 februari krijgen ze hun trompet terug. Let op. De vorige keer noemde ik als aanvangstijd 10.30 u, maar het is 10.00 uur, onze gebruikelijke tijd. • Het vloerkleed, wat op het orgeldek lag is weggehaald en de originele vloer geschuurd en geolied. Ieder die hieraan meegeholpen heeft zijn we zeer dankbaar. Inmiddels worden de kolommen gerepareerd en opnieuw gemarmerd. • Een stukje aanvulling op de restauratie. Als sluitstuk van de restauratie zal de tegelvloer in de kerk en in de hal onderhanden genomen worden. In het voorjaar zal het middenstuk van de voorgevel opnieuw gevoegd worden.

Beste gemeenteleden,

Ik zou voor elke Zondagsbrief een ‘pastorale brief’ aan u schrijven. Ik was ermee begonnen met Kerst met een kleine meditatie. Goed idee om dat voort te zetten. Dat is een vorm van verbinding! Bij deze dus. Ik mis u! Met het ene dagdeel in de week, waarvoor ik ben aangesteld, vordert de kennismaking natuurlijk niet zo snel. Maar wat ik vooral jammer vind, is dat we niet samen de kerkdienst beleven en dat er daardoor ook weinig continuïteit is in het elkaar ontmoeten. Het kan moeilijk anders gezien mijn werk in Utrecht, waar bijkomt dat mijn collega sinds november een burn-out heeft. Dat komt trouwens niet in mindering op mijn bezig zijn in Gouda! Ik mis u dus. Daarom heb ik de kerkenraad gevraagd of het goed is, wanneer ik in het najaar één keer per maand zal voorgaan. Dan kunnen we meer samenop-groeien. De kerkenraad stemde in, waar ik blij mee ben. Dat dit pas in het najaar is, komt omdat ik dan mijn werkzaamheden in Utrecht heb neergelegd en met prepensioen ben. Dan komt er ( zondagse-)tijd vrij Komende maand zullen we elkaar trouwens twee keer in de dienst treffen en wel in de gezamenlijke dienst met de Federatie en op de 24e, en wanneer we dan na de dienst het gesprek over het Avondmaal voortzetten. Graag tot ziens. Romeinen 12:12 als bemoediging van Paulus voor ons allen: “Weest verheugd door de hoop die u in u hebt, weest standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bidt onophoudelijk” Ds. Catrien van Opstal

Avondmaal.

De vraag: Hoe beleeft u het Heilig Avondmaal 24 februari na de dienst, geleid door onze predikant, willen we een discussie hebben over het avondmaal. Leest u van te voren de stukken door die we u hebben gegeven.

Vanuit de opkamer:

  • De verbouwing van L. Gouwe 130 is voltooid. Voor de financiering heeft de kerkvoogdij een lening verstrekt aan de diaconie die in vijf jaar afgelost moet zijn. • De diaconie stopt met de jaarlijkse bijdrage aan Dorcas voor het ondersteunen van een “pleegkind”. De collectes hiervoor zijn op lange na niet toereikend genoeg. Wel zal voor Dorcas gecollecteerd worden.
  • Het aantal goede doelen’’, waarvoor de 2e collecte in de kerk bestemd is, wordt teruggebracht. Het is beter voor een 8-tal doelen 2 of 3x per jaar te collecteren dan voor 20 doelen éénmaal. Je geneert je je om een hele kleine gift aan zo’n doel over te maken..
  • Binnenkort gaan de brieven weer uit voor de vrijwillige bijdrage. Aan een aantal ingeschreven leden die al jaren lang niets bijdragen, zal speciale aandacht geschonken worden.
  • Via de landelijke kerk kregen wij bericht dat er vier nieuwe leden bij ons zijn ingeschreven. Zij zullen door de kerkenraad aangeschreven worden.
  • Trude Helmhout wil nog als kerkenraadslid aanblijven, nu de zorgen van onze gemeente, zoals administratie, restauratie, verbouwing etc. gestroomlijnd zijn.
  • Zorgen blijven over de opvolging van Gerda

“Alle liederen van Luther” Onze Lutherse Synode heeft de gereviseerde orde van onze hoofddienst aan alle gemeenten gepresenteerd. Tegelijk is er een vertaling en bewerking van alle liederen van Luther uitgegeven. Onze cantor/organist dhr. Eef de Kwant zal later deze nieuwe orde met ons doornemen. Vanaf zondag ligt een exemplaar van “Alle liederen van Luther” ter inzage.

Maaltijd De Raad van Kerken Gouda organiseert op 15 februari een voorstelling met actrice en journaliste Annet Henneman. Zij woont al 20 jaar onder mensen in oorlogsgebieden en vluchtelingenkampen. Deze voorstelling geeft inzicht in hun ervaringen en zorgen die zij meedragen in hun leven hier. Samenleven met vluchtelingen vraagt begrip, solidariteit en betrokkenheid. Ieder die meer wil weten over de persoonlijke ervaringen van Annet Henneman en Teatro di Nascosto kan om 18.30 uur deelnemen aan een eenvoudige maaltijd en haar spreken. Voor deze maaltijd, is aanmelding verplicht via email: theatermaaltijd@ontmoetingskerkgouda.nl

Avondgebed van Bonhoeffer Heer, mijn God, ik dank U dat deze dag voorbij is, ik dank U dat U ziel en lichaam rusten laat. Uw hand was boven mij en heeft mij beschermd en bewaard. Vergeef mij mijn klein geloof en alles wat niet goed was deze dag en help mij allen te vergeven die mij onrecht deden. Laat mij in vrede slapen en bewaar mij voor de aanvechtingen van de duisternis. Aan U beveel ik allen die ik liefheb, aan U beveel ik dit huis, aan U beveel ik mijn lichaam en mijn ziel. God, uw heilige naam zij geprezen. Amen.

Verantwoording collectes

Gemeente Diaconie
30-12 € 40,00 € 40,00 Dorcas
13-01 € 52.00 € 34.20 Dorcas