Gemeente

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Evangelisch Lutherse Gemeente Gouda
Telefoonnummer : 0182-637774
RSIN/Fiscaal nummer: 824 114 292
Website adres: www.luthersekerkgouda.nl
E-mail: info@luthersekerkgouda.nl
Adres: Lage Gouwe 134
Postcode: 2801 LK
Plaats: Gouda

De Evangelisch Lutherse Gemeente Gouda is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de Lutherse traditie. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Evangelisch Lutherse gemeente te Gouda.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 4 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste twee leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

C.Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Beleidsplan:

 1. Verkondiging van het evangelie door eenmaal per twee weken erediensten te houden
 2. Pastorale zorg verlenen door onze pastorale medewerkers Pastor H. Schoon en Mevr. L. Bosland.
 3. Versterken van onze gemeenschap door samenbindende activiteiten zoals:
 • Jaarlijks minimaal één gemeentevergadering
 • Koffiedrinken na de dienst
 • Deelname aan de vrouwengespreksgroep, samen met de federatie
 • Huisbezoek aan gemeenteleden door kerkleden en de kerkenraad
 • Zondagsbrief
 1. De kerkenraad zal op verzoek van de gemeente onderzoeken welke vormen van samenwerking er zijn binnen de PKN Gouda en met de Federatie. Dit n.a.v. het besluit van de gemeentevergadering in 2015. Het voorstel en advies van de kerkenraad zal in het voorjaar 2016 aan de gemeente worden aangeboden. De kerkenraad laat zich hiertoe voorlichten door de gemeenteadviseur.
 2. De achterstallige financiële zaken regelen en de ANBI-status aanvragen
 3. Mogelijkheden onderzoeken of en hoe wij als ELG Gouda de viering van 500 jaar Reformatie in Gouda en binnen onze gemeente kunnen vormgeven.
 4. Deelname aan de Monumentendag.
 5. Deelname aan de Goudse kaarsjesavond.
 6. Openstellen van de kapel voor culturele activiteiten.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/AZ-12-16-Beleidsplan-Dienstenorganisatie-2013-2016.pdf

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de consulent van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/Paginas/Default.aspx

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Jaarrekening 2018 Evangelisch Lutherse Gemeente Gouda                

Baten 2018   Lasten  
Bijdragen levend geld   1 Pastoraat 7338,49
Kerkbalans 7417,89 2 Lasten kerkgebouw en inventaris 18451,73
Kerkcollectes 2130,09 3 Kerkdiensten etc. 3997,93
Exploitatie gebouwen 24093,39 4 Verplichtingen PKN 1862,26
Overige opbrengsten 335,01 5 Kosten beheer en administratie 330,41
        6 Overige lasten en baten   803,10  
Subsidie restauratie 44482,10   Kosten restauratie 1270,75
  ——— +     ——— +
Totaal baten   78458,48       Totaal lasten 26054,67  
Resultaat  (baten – lasten ) -€ 47.596      

Jaarrekening 2017 Evangelisch Lutherse Gemeente Gouda     

Baten 2017   Lasten  
Bijdragen levend geld   1 Pastoraat 6101
Kerkbalans 8500 2 Lasten kerkgebouw en inventaris 11077
Kerkcollectes 4459 3 Kerkdiensten etc. 6857
Exploitatie gebouwen 20445 4 Verplichtingen PKN 3021
Overige opbrengsten 844 5 Kosten beheer en administratie 890
    6 Overige lasten en baten 2851
Lutherjaar 2823 7 Lutherjaar 2823
Subsiedie restauratie 6190 8 Kosten restauratie 7440
  ——— +     ——— +
Totaal baten 43261       Totaal lasten   41060  
Resultaat (baten – lasten ) 2200