Diakonie

A. Algemene gegevens.

Naam ANBI: Diaconie van de Evangelisch Lutherse gemeente te Gouda
Telefoonnummer : 0172-214643
RSIN/Fiscaal nummer: 824 114 309
Website adres: www.luthersekerkgouda.nl
E-mail: info@luthersekerkgouda.nl
Adres: Lage Gouwe 134
Postcode: 2801 LK
Plaats: Gouda

De Evangelisch Lutherse gemeente te Gouda is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente staat in de Lutherse traditie.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Evangelisch-lutherse Gemeente Gouda.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 4 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 2 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste twee leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het College, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Beleidsplan:

  1. ondersteuning van de financieel zwakke gezinnen door ziekte of andere maatschappelijke omstandigheden in en buiten de gemeente.
  2. Omzien naar de gemeente leden die ziek zijn en mensen die om een andere reden hulp nodig hebben
  3. Het ondersteunen van kerk in actie van de PKN
  4. Het ondersteunen van een adoptiekind via de stichting Dorcas.
  5. Vaste giften aan de stichting Vluchteling,, stichting christelijke hulpverlening, ,het revalidatie fonds, en de stichting het Nederlands orgel.
  6. Incidentele afdrachten voor landelijke acties, bijv, giro 555

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/AZ-12-16-Beleidsplan-Dienstenorganisatie-2013-2016.pdf

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de consulent van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/Paginas/Default.aspx

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een

levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar

Jaarrekening 2018 Diaconie Evangelisch Lutherse Gemeente Gouda

Baten 2018   Lasten  
Bijdragen levend geld   1 Pastoraat 2136
    2 Lasten gebouwen en inventaris 8130
Kerkcollectes 1545 3 Kerkdiensten etc. 184
Exploitatie gebouwen 2670 4 Verplichtingen PKN 573
Overige opbrengsten 0 5 Kosten beheer en administratie 0
        6   Overige lasten en baten   918  
      ——— +           ——— +
Totaal baten   4215,41       Totaal lasten   11941  
Resultaat  (baten – lasten ) – €7.726      

Jaarrekening 2018 Diaconie Evangelisch Lutherse Gemeente Gouda

Baten 2017   Lasten  
Bijdragen levend geld   1 Pastoraat 3506
    2 Lasten gebouwen en inventaris 610
Kerkcollectes 2450 3 Kerkdiensten etc. 132
Exploitatie gebouwen 7870 4 Verplichtingen PKN 1024
Overige opbrengsten 8 5 Kosten beheer en administratie 776
        6   Overige lasten en baten   3816  
      ——— +           ——— +
Totaal baten
10328,84       Totaal lasten 9864  
Resultaat(baten – lasten ) € 465